News :: PROFIL WODY W KĄPIELISKU

PROFIL WODY W KĄPIELISKU
„KĄPIELISKO WODNE OSiR”
Opracowanie:
Spółka Wodna „Strzegowa”
ul. Piastowska 105
63-500 Ostrzeszów
Ostrzeszów, grudzień 2015
2
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP 3
1.1 PODSTAWA FORMALNA I ZAKRES OPRACOWANIA 4
1.2 ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC 4
2. PROFIL WODY W KĄPIELISKU 5
2.1 LOKALIZACJA KĄPIELISKA 5
2.2 CHARAKTERYSTYKA KĄPIELISKA 5
2.3 PUNKTY KONTROLI JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU 6
2.4 CECHY FIZYCZNE, GEOGRAFICZNE I HYDROLOGICZNE 6
2.5 WYSTĘPOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ 7
2.6 OCENA RYZYKA ROZMNOŻENIA SINIC, MAKROALG ORAZ FITOPLANKTONU 7
3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 8
4. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 9
Załączniki:
Załącznik nr 1. Tabela przedstawiająca szczegółowe informacje dotyczące Profilu wody
w kąpielisku OSiR w Ostrzeszowie
Załącznik nr 2. Mapa lokalizacji kąpieliska – kąpielisko OSiR – zagospodarowanie przestrzenne
terenu
Załącznik nr 3. Mapa lokalizacji kąpieliska – kąpielisko OSiR – numeryczny model terenu
3
1. WSTĘP
Opracowanie zostało wykonane w związku z aktualizacją profilu wody w kąpielisku
wodnym „OSiR” w Ostrzeszowie, znajdującym się przy ul. Kąpielowej 5. Profil wody tworzy się
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu
wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191). Wg Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca
2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z aktual.) pod pojęciem „profil wody” rozumie się przez
zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody
w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją
i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ
na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających. Profil wody w kąpielisku
zawiera m. i. informacje o lokalizacji kąpieliska, punktach kontroli oraz wszystkich cechach
kąpieliska, które mogłyby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r.
Nr 36, poz. 191), dane dotyczące kąpieliska zostały przedstawione w formie tabeli zgodnej
z Załącznikiem do Rozporządzenia oraz w postaci załączonych map GIS, które zgodnie
z Rozporządzeniem spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia
2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. nr 70, poz. 821).
4
1.1. PODSTAWA FORMALNA I ZAKRES OPRACOWANIA
Zleceniodawca:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Ul. Kąpielowa 5
63-500 Ostrzeszów
Wykonawca:
Spółka Wodna Strzegowa
Ul. Piastowska 105
63-500 Ostrzeszów
Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia nr 528/2013 z dnia 29.12.2015 r. zawartego
pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą.
1.2. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Profil wody w kąpielisku opracowano w formie tabeli ze szczegółowymi danymi
dotyczącymi kąpieliska (Załącznik nr 1) oraz w postaci map w skali 1:4 000 (Załączniki nr 2 i 3)
5
2. PROFIL WODY W KĄPIELISKU
Niniejsze opracowanie wykonano w związku z potrzebą aktualizacji profilu wody
w kąpielisku wodnym OSiR w Ostrzeszowie, który sporządzony został w sierpniu 2011 r. przez
„Miśkowiec” – Projekty Środowiskowe, Grzegorz Miśkowiec i w opracowaniu wykorzystano
dane zawarte w aktualizowanym profilu. Aktualizacja profilu wody w kąpielisku zawiera m.in.
informacje wyników kontroli mikrobiologicznej wody, oraz informacje o identyfikacji i ocenie
przyczyn zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku.
2.1 LOKALIZACJA KĄPIELISKA
Kąpielisko usytuowane jest na obszarze miejskich terenów zielonych, znajdujących się
w południowej części miasta Ostrzeszów. Podział administracyjny:
Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrzeszowski
Gmina: Ostrzeszów
Miasto: Ostrzeszów
2.2 CHARAKTERYSTYKA KĄPIELISKA
Kąpielisko zorganizowane jest przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 5,
63-500 Ostrzeszów. Na terenie kąpieliska wytyczona została piaszczysta plaża otoczona
zadrzewieniami, basen, wieża do skoków oraz zjeżdżalnia. Na kąpielisku kąpiący się przebywają
na kąpielisku pod nadzorem ratownika wodnego i dzięki znajdującej się w obiekcie pełnej
infrastrukturze mają zapewniony wysoki poziom higieny.
6
2.3 PUNKTY KONTROLI JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrzeszowie przeprowadza kontrole
jakości wody w kąpielisku. Lokalizacja punktów poboru:
Punkt poboru nr 1: 51°25’02,10” N, 17°55’45,88” E
Punkt poboru nr 2: 51°25’04,21” N, 17°55’42,58” E
2.4 CECHY FIZYCZNE, GEOGRAFICZNE I HYDROLOGICZNE
Nazwa: Kąpielisko Wodne OSiR
Kod JCWP: PLRW60001714129
Krajowy kod kąpieliska: 3018PKAP0001
Powierzchnia zbiornika: 0,5465 ha
Długość linii brzegowej zbiornika: 310 m
Wysokość nad poziomem morza: 345 m
Współrzędne centroidu zbiornika:
WGS84: B 51,41649 L 17,92857 (układ dziesiętny)
B 51°24’59,374” L 17°55’42,873” (układ stopniowy)
PUWG 1992: X 425517 Y394977
PUWG 2000: Easting 6495032 Northing 5697985
7
2.5 WYSTĘPOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Jakość wody w kąpielisku wg wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dn. 16 października 2002 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
w kąpieliskach, została sklasyfikowana jako:
2010 r. – przydatna do kąpieli
2011 r. – przydatna do kąpieli
2012 r. – przydatna do kąpieli
W zlewni kąpieliska nie zostały zidentyfikowane obiekty przemysłowe, usługowe czy
handlowe, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość wody w kąpielisku. W przeważającej
części zagospodarowanie zlewni stanowi zabudowa jednorodzinna.
Jeżeli w zagospodarowaniu zlewni nie nastąpią diametralne zmiany, jedynym hipotetycznym
zagrożeniem, jednak nienotowanym dotychczas, mogą być zanieczyszczenia wymywane ze źle
zabezpieczonych obiektów (np. szamba).
2.6 OCENA RYZYKA ROZMNOŻENIA SINIC, MAKROALG ORAZ FITOPLANKTONU
Na podstawie obserwacji z ostatnich pięciu lat, gdy zakwity glonów nie były
obserwowane, ryzyko rozmnożenia cyjanobakterii oraz fitoplanktonu ocenia się jako małe .
8
3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wyniki regularnie przeprowadzanych na terenie kąpieliska badań nie wskazują, aby
jakość wód w kąpielisku miała ulegać pogorszeniu. Ryzyko zanieczyszczenia wód kąpieliska lub
pojawienia się mikroorganizmów mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi jest
znikome, pod warunkiem, że na terenie zlewni nie nastąpią znaczące zmiany w infrastrukturze
lub nie pojawi się stały czynnik pogarszający stan środowiska.
Po sezonie kąpielowym 2012 r. została dokonana przez Państwową Inspekcję Sanitarną
sezonowa klasyfikacja jakości wody w kąpielisku, w której zostało stwierdzone spełnienie
wymagań określonych w Załączniku nr 1 w części B w tabeli I w kolumnie A do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku
i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Oceny dokonano na podstawie Sprawozdań z badań
jakości wody w roku 2012 (w ramach kontroli urzędowej przeprowadzone zostały 2 kontrole
sanitarne oraz pobrane 4 próbki wody, a w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 6 próbek
wody, Państwowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie na podstawie wydał w trakcie sezonu
5 ocen bieżących potwierdzających przydatność wody do kąpieli) oraz analizy środków
zarządzania podejmowanych przez organizatora.
9
4. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
1. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca
zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz. U. L 64
z 4.3.2006, str. 37-51)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
(Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2008 nr 162 poz. 1008)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. 2002 nr 183 poz. 1530)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2000 nr 70 poz. 821)
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229)
7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)
8. Profil Wody w kąpielisku „Kąpielisko Wodne OSiR” w Ostrzeszowie, sierpień 2011, „Miśkowiec”
Projekty Środowiskowe Grzegorz Miśkowiec
9. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie po rozpatrzeniu
sprawozdań z badań wody do kąpieli: ON.HK-422-1-19/12 z dn. 12.06.2012 r., ON.HK-422-1-
19(2)/12 z dn. 12.07.2012 r., ON.HK-422-1-19(3)/12 z dn. 12.09.2012 r., ON.HK-422-1-19(3)/12 z
dn. 21.09.2012 r.
10. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie po dokonaniu
sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku, ON.HK-422-19(5)/12 z dn. 12.10.2012 r.
10
Załącznik nr 1 Tabela przedstawiająca szczegółowe informacje dotyczące Profilu wody
w kąpelisku OSiR w Ostrzeszowie
A. Informacje podstawowe
I Dane ogólne o kąpielisku
1 Nazwa kąpieliska 1) Kąpielisko wodne OSiR
2 Adres kąpieliska 1) ul. Kąpielowa 5
3 Województwo 1) wielkopolskie
4
Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1)
5.4.30.57.18.07.3
5
Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest
kąpielisko 1)
Ostrzeszów
6 Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko 1) ostrzeszowski
7 Krajowy kod kąpieliska 2) 3018PKAP0001
8 Identyfikator kąpieliska Numid 2) PL4131807430000010
II Informacje o profilu wody w kąpielisku
9 Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac nad profilem) 22.04.2013 r.
10 Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3) 25.08.2011 r.
11 Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1) ----------
12 Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3) Aktualizacja
13 Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) Marianna Kiriam
III Właściwy organ
14
Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres
poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1)
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kąpielowa 5
63-500 Ostrzeszów
e-mail: osirostrzeszow@wp.pl
tel.: 62 730 08 95
15
Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko
w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne 1)
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
16 Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1)
Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Ostrzeszowie
17 Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
18 Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, delegatura
w Kaliszu
19 Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1), 4)
Urząd Żeglugi Śródlądowej w
Bydgoszczy
IV Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska
20
Kategoria wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko 5), 6)
rzeka
21 ?  jezioro
22
?  wody przejściowe i morskie wody
wewnętrzne
23 ?  wody przybrzeżne
24
Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód
wewnętrznych 5)
Brak danych
25 Identyfikator hydrograficzny 5) Brak danych
26 Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5), 6) Dąbrówka
27 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5) PLRW60001714129
28 Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód 5), 8)  Tak ? Nie
29 Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód 5), 8) ?  Tak Nie
11
30 Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki 1), 5), 9)
Kąpielisko znajduje się na źródłowym
odcinku rzeki Dąbrówka, jednak ze
względu na silnie antropogeniczny
charakter zlewni trudno jest określić
dokładny kilometraż – szacowana
w przybliżeniu odległość od źródła
wynosi 600 metrów
31 Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1) 100 m
32 Lokalizacja kąpieliska – informacje uzupełniające 1), 10) ? prawy brzeg lewy brzeg
33
Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie
dziesiętnym 1), 11), 12)
N: 51,4169640 W: 17,9280858
S: 51,4159824 E: 17,9290070
B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku
34 Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2)
data wykonania oceny (dd/mm/rr):
11.09.15r.
wynik oceny: spełnione wymagania
określone w załączniku nr 1 w części B
w tabeli I w kolumnie A
36
ocena za lata: 2012
wynik oceny: : woda była przydatna do
kąpieli
37
ocena za lata: 2013
wynik oceny: woda była przydatna do
kąpieli
38
ocena za lata: 2014
wynik oceny: woda była przydatna do
kąpieli
ocena za lata: 2015
wynik oceny: woda była przydatna do
kąpieli
39
Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku - współrzędne
geograficzne w formacie dziesiętnym 2), 12)
Punkt poboru nr 1: 51°25’02,10’’ N,
17°55’45,88’’ E
Punkt poboru nr 2: 51°25’04,21’’ N,
17°55’42,58’’ E
40
Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego
jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15)
data wykonania klasyfikacji (dd/mm/rr):
11.09.2015.
rok przeprowadzenia badań
monitoringowych, będących źródłem
danych do klasyfikacji:2012 2015
stan ekologiczny/potencjał ekologiczny
jednolitej części wód: umiarkowany
41
Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód
wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane
posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 14)
PL02S0501_1740
C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka
I Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece 16)
42
Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)
? < 200 m
43 200 - 800 m
44 ? > 800 m
45
Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8)
< 10 km2
46
? 10 km2 lub więcej, ale
mniej niż 100 km2
47
? 100 km2 lub więcej, ale
mniej niż 1000 km2
48
? 1000 km2 lub więcej, ale
mniej niż 10 000 km2
49 ?  > 10 000 km2
50 Typ abiotyczny cieku 5) nazwa typu: brak danych
12
51 kod typu: brak danych
52
Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18)
SNQ brak danych
53 SSQ brak danych
54 SWQ brak danych
55 Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) brak danych
II
Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym
na jeziorze 19) NIE DOTYCZY
56
Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)
?  < 200 m
57 ?  200 - 800 m
58 ?  > 800 m
59 Powierzchnia jeziora 5) ......... km2
60
Typ abiotyczny jeziora 5)
nazwa typu:
61 kod typu:
62 Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20)
63
Głębokość jeziora 5)
max: ................... m
64 średnia.: .............. m
III
Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym
usytuowanym na wodach płynących 21) NIE DOTYCZY
65
Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)
? < 200 m
66 ? 200 - 800 m
67 ? > 800 m
68
Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8)
? < 10 km2
69
? 10 km2 lub więcej, ale
mniej niż 100 km2
70
? 100 km2 lub więcej, ale
mniej niż 1000 km2
71
? 1000 km2 lub więcej, ale
mniej niż 10 000 km2
72 ?  > 10 000 km2
73 Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) ......... km2
74 Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) ......... mln m3
75
Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5)
max: ................... m
76 średnia.: .............. m
77 Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5) ........................ m
IV
Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych
lub morskich wodach wewnętrznych NIE DOTYCZY
78
Strefa pływów 8), 18)
?  < 2 m
79 ?  2 - 4 m
80 ?  > 4 m
81
Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22)
nazwa typu:
82 kod typu:
83 Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23) nazwa typu:
13
84 kod typu:
D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ
na stan zdrowia kąpiących się
I Zrzuty zanieczyszczeń 24)
85 Oczyszczalnia ścieków komunalnych 14), 25), 26), 27) 
Mechaniczno-biologiczna
Oczyszczalnia Ścieków
„Strzegowa”. Obiekt
zlokalizowany poniżej
kąpieliska – odległość od
kąpieliska 2970 m
86 Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27) 
Mechaniczno-biologiczna
Oczyszczalnia Ścieków
„Strzegowa”. Obiekt
zlokalizowany poniżej
kąpieliska – odległość od
kąpieliska 2970 m
87 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25), 26), 27) 
Odległość przydomowych
oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych najbliżej
kąpieliska: 666 m, 2150 m,
2630 m, 3140 m – wszystkie
obiekty zlokalizowane poniżej
kąpieliska
88 Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27) ?  Brak danych
89 Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27)  Nie występują
90
Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji
14), 25), 26), 27)

Odległość od zrzutu wód
opadowych lub roztopowych z
systemu kanalizacji wynosi
2970 m i znajduje się poniżej
kąpieliska
91 Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27) 
Odległość od zrzutu wód
deszczowych wynosi 2970 m i
znajduje się poniżej kąpieliska
92 Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 26), 27)  Nie występują
93
Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub
gnojowicą 25), 27)
?  Brak danych
94 Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27) 
Odległość od zrzutu ze stawu
hodowlanego wynosi 2360 m i
znajduje się poniżej kąpieliska
95 Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28) ?  Brak danych
96 Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29)  Nie występują
97 Inne 14), 25) ?  Brak danych
II Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30)
98 Zabudowa miejska 1) 
Większa grupa zabudowań w
odległości ok. 300 m powyżej
kąpieliska
99 Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1) 
Odległość ok. 50 m poniżej
kąpieliska
100 Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) ?  Nie występują
101 Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) 
Otaczają cały kompleks
kąpieliska
102 Grunty orne 1) ?  Nie występują
103 Uprawy trwałe 1) ?  Nie występują
14
104 Łąki i pastwiska 1) ?  Nie występują
105 Obszary upraw mieszanych 1)
Odległości ok. 650 m powyżej
kąpieliska
106 Lasy 1) ?  Nie występują
107 Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 1)  Nie występują
108 Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1)  Nie występują
109 Inne 1) ?  Nie występują
III Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24)
110 Kąpiel 1) 
111 Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1) ?  Nie występują
112 Wędkarstwo 1) ?  Nie występują
113 Inne 1) ?  Nie występują
IV Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość
114
Toalety 8)
tak
115 ?  nie
116
Natryski 8)
tak
117 ?  nie
118
Kosze na śmieci 8)
tak
119 ?  nie
120
Ogrodzenie plaży kąpieliska 8)
tak
121 ?  nie
122
Sprzątanie plaży kąpieliska 8)
tak
123 ? częstotliwość: 4 razy/dobę 31)
124 ?  nie
125
Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży kąpieliska 8)
tak
126 ?  nie
V Inne informacje
127
Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8)
? tak
128 nie
129
Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody 32)
? tak
130 ? opis formy ochrony przyrody 33):
131 nie
132
Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla
zwierząt
? tak
133 ? odległość od wodopoju 34): ... m
134 nie
135
Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37)
? mikrobiologiczne
136
? metale ciężkie i substancje
priorytetowe
137 ? odpady budowlane
138 ? inne
139 ? brak zanieczyszczeń
140 brak danych
E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic
141
Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami zaobserwowane w ciągu
ostatnich 4 lat 2), 8), 38)
nie stwierdzono
142
? zjawisko wystąpiło tylko w jednym
roku
143
? zjawisko wystąpiło w dwóch lub
trzech latach
15
144
? zjawisko występowało w każdym
spośród ostatnich 4 lat
145
Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w przyszłości 1), 8), 14)
? brak 39)
146 małe 40)
147 ? średnie 41)
148 ? duże 42)
149 Inne 2) Nie stwierdzono
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu
I Makroalgi 43)
150 Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14), 44) Nie dotyczy
151 Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44) Nie dotyczy
152 Inne 14) Nie dotyczy
II Fitoplankton 45)
153
Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8)
? brak 46)
154 małe 47)
155 ? średnie 48)
156 ? duże 49)
157 Inne 14) Brak danych
G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania
profilu wody
I Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50)
158 Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)
Ścieki bytowe, zanieczyszczone wody
opadowe (brak odnotowanych
przypadków w przeszłości)
159 Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)
Małe ryzyko wystąpienia (brak
odnotowanych przypadków w
przeszłości)
160 Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) Brak danych
161 Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)
Nielegalne zrzuty ścieków bytowych i
zanieczyszczonych wód opadowych
162
Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi
zanieczyszczeniami 1)
Zlecenie badania wody do
akredytowanego laboratorium. W
przypadku przekroczeń
mikrobiologicznych w badanej próbce
wody – decyzja PPIS z rygorem
natychmiastowej wykonalności z
zakazem kąpieli.
163
Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych
krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)
Zakaz kąpieli –wywieszenie flagi
czerwonej, komunikaty PPIS –tablica
ogłoszeń, strony internetowe WSSE,
PSSE, wypuszczenie wody, czyszczenie
dna. Odwołanie zakazu kąpieli na
podstawie pozytywnego wyniku
badania wody.
164
Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 51)
Burmistrz MiG Ostrzeszów
II Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia
165 Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29), 52)
Ścieki bytowe, zanieczyszczone wody
opadowe (brak odnotowanych
przypadków w przeszłości)
166 Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 1), 2), 5), 14), 29) Brak danych
167
Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi
zanieczyszczeniami 1)
Wzmożona obserwacja rzeki Dąbrówki
(wlot) oraz kąpieliska
16
168
Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych
krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)
Czyszczenie na bieżąco brzegów i
lustra wody przez pracowników
kąpieliska, czyszczenie krat na wlocie.
169
Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych
krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)
Wg instrukcji postępowania na
kąpielisku w wypadku zaistnienia
takiej sytuacji
170
Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 51)
Burmistrz MiG Ostrzeszów
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni
danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53) NIE DOTYCZY
I
171
Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub
morskich wód wewnętrznych 1)
172 Kod jednolitej części wód 5)
173
Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54)
? < 200 m
174 ? 200 - 800 m
175 ? > 800 m
176
Powierzchnia zlewni 3), 7), 55)
? < 10 km2
177
? 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100
km2
178
? 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000
km2
179
? 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż
10 000 km2
180 ? > 10 000 km2
181
Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56)
nazwa typu:
182 kod typu:
183
Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57)
SNQ .......... m3/s
184 SSQ .......... m3/s
185 SWQ .......... m3/s
186
Współczynnik nieregularności przepływów
SSQ/SWQ 18), 57)
Objaśnienia:
1) Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.
2) Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
3) Wypełnić tylko w przypadku, gdy istnieje sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.
4) Pole 19 należy wypełnić jedynie w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych i przybrzeżnych.
5) Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
6) Należy zaznaczyć właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 należy przejść do pola 24; jeżeli zaznaczono pole nr 23 , należy
przejść do pola 25.
7) Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód, należy pozostawić pola 26, 27, 28 oraz 29 puste i przejść do pola 30.
8) Należy zaznaczyć właściwe pole.
9) Należy podać kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić po le 30 puste i
przejść do pola 31.
10) Należy zaznaczyć właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 32 puste i przejść do po la 33.
11) Należy podać współrzędne punktów znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne pozostałych
wierzchołków obszaru kąpieliska, zarówno w części lądowej, jak i wodnej.
12) W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System - GPS), zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70 , poz.
821).
13) Należy podać wyniki oceny za trzy ostatnie czteroletnie okresy, w szczególności 2000-2011, 2009-2012, 2010-2013; należy wypełnić te pola,
dla których istnieją dane.
14) Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
15) Należy podać, jeżeli wypełniono pole 26.
16) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy przejść do części II.
17) Dotyczy wód kąpieliska.
18) Dane pochodzące od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
19) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze, należy przejść do części III.
20) Takie jak: muliste, bagniste, piaszczyste, kamienne.
21) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na takim zbiorniku, należy przejść do części IV.
17
22) Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 22.
23) Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 23.
24) Należy zaznaczyć właściwe pole i wstawić opis.
25) Dane pochodzące od starosty lub marszałka województwa.
26) Należy wypełnić na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.
27) Należy podać odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.
28) Należy zaznaczyć, jeżeli kąpielisko jest zlokalizowane w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia
rolniczego oraz podać nazwę i kod tego obszaru.
29) Dane pochodzące od dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej lub dyrektora urzędu morskiego.
30) Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu wyróżnionymi w programie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.
31) Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 122.
32) W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).
33) Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 129. Podać w szczególności nazwę obszaru objętego ochroną (nazwa obszaru Natura 2000, nazwa parku
narodowego itp.).
34) Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 132.
35) Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
36) Na podstawie danych nie starszych niż 4 lata.
37) Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934).
38) Opis na podstawie obserwacji na miejscu.
39) Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na
przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr
81, poz. 685) - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.
1008).
40) Należy zaznaczyć, jeżeli zachodzi jedno z poniższych:
- zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez
wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja
2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil
"a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych;
- zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez
wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja
2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil
"a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpn ia 2008 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
41) Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskaz ały na
przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz
przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20
sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, lub jeżeli zaznaczono pole 143.
42) Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 144.
43) Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich wodach wewnętrznych.
44) Należy opisać przypadki stwierdzenia występowania oraz ocenić zagrożenie.
45) Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich wodach wewnętrznych, a także na
jeziorach, zbiornikach zaporowych, rzekach o typie 23 i 24 (o powierzchni zlewni ł 5000 km2 dla obu typów rzek) oraz rzekach o typie 25, 28
lub 29.*
46) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez
wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2
załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I
klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych.
47) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez
wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2
załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla II
klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych.
48) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez
fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20
sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
49) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez
fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20
sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
50) Pojęcie "krótkotrwałe zanieczyszczenie" może odnosić się wyłącznie do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki jelitowe, Escherichia coli),
których przyczyny można jasno zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpiel isku
przez okres dłuższy niż 72 godziny od momentu stwierdzenia wystąpienia skażenia, i dla których ustalone są procedury prognozowania takich
przypadków i działań w przypadku ich wystąpienia.
51) Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji, adres, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej.
52) Takie jak: ścieki, odpady, węglowodory ropopochodne.
53) W razie konieczności należy powielić pola części I, tworząc w ten sposób kolejne fragmenty części H, nadając im kolejne numery rzymskie (d la
fragmentów) i arabskie (dla pól).
54) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach, jeziorach lub zbiornikach zaporowych na rzekach.
55) Wypełnić tylko w przypadku cieków lub zbiorników zaporowych zlokalizowanych na rzece; dotyczy powierzchni zlewni rzeki lub zb iornika.
18
56) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach lub jeziorach.
57) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach.
______
* Typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca
2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion